sun: 10:00 - 20:00; next sunday (01.09): non-trading day pl

Regulamin Misiobranie/ Poławiacze nagród

Misiobranie

ORGANIZATOR I UCZESTNICY PROMOCJI:

 1. [Nazwa i forma promocji] Przewidziana niniejszym regulaminem promocja prowadzona jest pod nazwą „ŚWIĄTECZNE MISIOBRANIE” (dalej jako „Promocja”).
 2. [Organizator Promocji] Organizatorem Promocji jest agencja Qra Production Monika Ledóchowska, z siedzibą w Warszawie (00-872), przy ul. Chłodnej 48/104, działając na zlecenie Centrum Handlowego Atrium Targówek.
 3. [Zasięg Promocji] Promocja prowadzona będzie na terenie Centrum Handlowego ATRIUM TARGÓWEK, ul. Głębocka 15, 03-287 Warszawa.
 4. W Promocji mogą uczestniczyć tylko osoby fizyczne pełnoletnie będące konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (tj. nie dokonujące zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Centrum Handlowego Atrium Targówek oraz osób pozostających z nimi w stosunkach cywilnoprawnych, pracowników oraz właścicieli punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Atrium Targówek oraz członków ich rodzin (krewnych i powinowatych do drugiego stopnia).
 5. Dane osobowe osób biorących udział w Promocji podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzanej Promocji. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Każdy, kto bierze udział w Promocji, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Promocji.
 6. Promocja jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.      

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest QRA Production Monika Ledóchowska, z siedzibą w Warszawie (00-872), przy ul. Chłodnej 48/104, działając na zlecenie Centrum Handlowego ATRIUM MOLO. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: m.ledochowska@qraproduction.pl
 3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, w celach podatkowych – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
 5. w Promocji.
 6. Uczestnikom Promocji, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  1. sprostowania danych,
  2. usunięcia danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia sprzeciwu,
  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  8. imię i nazwisko
  9. podpis potwierdzający odbiór nagrody
  10. datę Paragonu
  11. wartość Paragonu
  12. numer Paragonu
  13. nazwę Sklepu w którym dokonano zakupu.
 7. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 8. Uczestnik Promocji zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska na rzecz Promocji
 9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Promocji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Dane uczestników Promocji nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 11. Dane uczestników Promocji będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
 13. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
 14. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
 15. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 16. Klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, klauzula informacyjna oraz oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem zawarta jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 
ZASADY PROMOCJI:

 1. Promocja zostanie przeprowadzona w Centrum Handlowym ATRIUM TARGÓWEK w dniach: od 6.12.2018-16.12.2018 z wyłączeniem dnia 9.12.2018 w godzinach 12:00 20:00.
 2. Uczestnik, który zrobi zakupy (nabędzie towar lub usługę) w sklepach w Centrum Handlowym ATRIUM TARGÓWEK (z wyłączeniem wysp handlowych oraz usługowych i supermarketu Carrefour oraz towarów i usług świadczonych u poniższych najemców: apteka, bank, kantor, myjnia, usługi telewizyjne) w czasie trwania Promocji:
 • za kwotę minimum 300 złotych brutto (słownie: trzysta złotych brutto), otrzyma 1 misia pluszowego.
 1. Misie będą wydawane na podstawie paragonów z dni akcji :6.12.2018-16.12.2018.
 2. Można połączyć maksymalnie dwa paragony z tą samą datą za zakupy towarów w sklepach Galerii z wyłączeniem:
 • Hipermarketu Carrefour
 • Wysp i stoisk handlowych na pasażach centrum
 • Apteki Dr Zdrowie i Kantoru
 • produktów alkoholowych, w tym piwa bezalkoholowego, wyrobów z tytoniu, e-papierosów, pojemników z płynem nikotynowym lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, leków, a także zakładów i kuponów innych loterii lub gier, w szczególności Lotto, zakup kart/doładowań telefonicznych typu pre-paid, kart przedpłaconych/bonów podarunkowych oferowanych przez placówki handlowe i usługowe na terenie Centrum) lub usługa (z wyłączeniem transakcji zapłaty za indywidualne rachunki, typu gaz, prąd, telefon i inne media, raty kredytu/pożyczki, dokonane w punktach świadczących usługi przyjmowania zapłaty za jakiekolwiek rachunki)
 1. Za jeden paragon lub połączone paragony, zostanie wydany tylko jeden miś, bez względu na górną wartość paragonu/ów.
 2. Jednorazowo w danym dniu Promocji, Uczestnik może odebrać 1 misia.
 3. W czasie trwania całej Promocji Uczestnik może odebrać maksymalnie 3 misie.
 4. Misie będą wydawane wyłącznie w Punkcie Obsługi Promocji, znajdującym się w Centrum Handlowym Atrium Targówek.
 5. Uczestnik, aby otrzymać misia jest zobowiązany do przedstawienia osobom znajdującym się w Punkcie Obsługi Promocji w Centrum Handlowym Atrium Targówek dowodu dokonania zakupu tj. paragonu/-ów lub faktury/-r, na których w sposób widoczny będzie określona data dokonania zakupów oraz ich kwota. Dowody zakupów podlegają weryfikacji przez obsługę w Punkcie Obsługi Promocji. Oryginały paragonów zakupowych zostaną ostemplowane i zwrócone uczestnikowi promocji. Paragony biorące udział w Promocji mogą brać udział tylko raz.
 6. Uczestnik Promocji będzie kwitował odbiór misia w protokole odbioru nagród.
 7. W akcji nie mogą też brać udziału paragony za zakupy opłacone bonami zakupowymi.
 8. Odebranej nagrody gwarantowanej nie można wymienić na inną nagrodę.
 9. Uczestnik nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
 10. Uczestnik otrzyma łącznie z nagrodą ekwiwalent pieniężny w wysokości 1,59 zł (jeden złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.) w celu odprowadzenia go przez Organizatora do Urzędu Skarbowego zgodnie z art. 41 ust. 4 i 42 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 11. Ekwiwalent pieniężny w celu pokrycia podatku od nagrody przekazuje Uczestnik Organizatorowi Akcji, tj. Monice Ledóchowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą QRA PRODUCTION Monika Ledóchowska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 48/105, 00-872 Warszawa.

 
 
 
 
ILOŚĆ MISIÓW W PROMOCJI „Świąteczne Misiobranie w CH ATRIUM TARGÓWEK:

 1. Ilość misiów w Promocji w ciągu każdego dnia obowiązywania Promocji jest ograniczona i wynosi 270 sztuk od poniedziałku do piątku oraz 350 sztuk w sobotę oraz w niedzielę.
 2. W przypadku niewyczerpania ilości nagród przeznaczonych na określony dzień, nagrody te przechodzą na kolejny dzień akcji.
 3. Wyczerpanie puli nagród przed upływem terminu zakończenia Promocji wskazanym w specyfikacji określonej w ust. 7 oznacza automatyczne zakończenie wydawania Uczestnikom Promocji nagród gwarantowanych.
 4. Niewydane nagrody gwarantowane pozostają do dyspozycji właściciela Centrum.
 5. Ilość nagród gwarantowanych jest ograniczona, a wydawanie nagród następować będzie do wyczerpania zapasów w kolejności zgłoszeń Uczestników.
 6. Łączna ilość misiów w Promocji wynosi 2940 sztuk.
 7. Misie będą wydawane zgodnie z poniższą specyfikacją:
Termin promocjiIlość misiów
6.12.2018 (czwartek)270 sztuk misiów
7.12.2018 (piątek)270 sztuk misiów
8.12.2018 (sobota)350 sztuk misiów
10.12.2018 (poniedziałek)270 sztuk misiów
11.12.2018 (wtorek)270 sztuk misiów
12.12.2018 (środa)270 sztuk misiów
13.12.2018 (czwartek)270 sztuk misiów
14.12.2018 (piątek)270 sztuk misiów
15.12.2018 (sobota)350 sztuk misiów
16.12.2018 (niedziela)350 sztuk misiów
ŁĄCZNIE2940 sztuk misiów

 
 
 
REKLAMACJE

 • Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane do dnia 31.12.2018 roku w formie pisemnej na adres Organizatora (QRA PRODUCTION, ul. Chłodna 48/105, 00-872 Warszawa) z dopiskiem „ŚWIĄTECZNE MISIOBRANIE ATRIUM TARGÓWEK
 • Rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dokona Organizator Promocji w ciągu 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

  1. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Promocji
  2. Regulamin niniejszej Promocji będzie dostępny w POK w terminie od dnia 6.12-16.12.2018 oraz w siedzibie Organizatora, w Administracji ATRIUM TARGÓWEK.
  3. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Promocji mają wyłącznie charakter informacyjny. Organizator zobowiązuje się do podania w materiałach reklamowych i informacyjnych dotyczących Promocji takich informacji, które będą zgodne z Regulaminem i nie będą wprowadzały Uczestników w błąd, co do rodzaju Promocji, zasad jej urządzania i przeprowadzenia oraz rodzaju i wartości nagród.
  4. Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
  5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie właściwe przepisy obowiązującego prawa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji
i przeprowadzenia Promocji. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych jest QRA Production Monika Ledóchowska, z siedzibą w Warszawie (00-872), przy ul. Chłodnej 48/104, działając na zlecenie Centrum Handlowego ATRIUM TARGÓWEK. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
 
………………………………………………
podpis
Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest QRA Production Monika Ledóchowska
  z siedzibą w Warszawie (00-872), przy ul. Chłodnej 48/104, działając na zlecenie Centrum Handlowego ATRIUM TARGÓWEK;
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: m.ledochowska@qraproduction.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Promocji;
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

………………………………………………
podpis
 
Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem Promocji
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Promocji.
………………………………………………
podpis
 

Poławiacze nagród

 • 1 ORGANIZATOR I UCZESTNICY PROMOCJI
 1. [Nazwa i forma promocji] Przewidziana niniejszym regulaminem promocja jest konkursem zręcznościowym polegającym na wyłowieniu prezentów z basenu i prowadzona jest pod nazwą „POŁAWIACZE NAGRÓD” (dalej jako „Promocja”).
 2. [Organizator Promocji] Organizatorem Promocji jest agencja Qra Production Monika Ledóchowska, z siedzibą w Warszawie (00-872), przy ul. Chłodnej 48/104, działająca na zlecenie Centrum Handlowego Atrium Targówek.
 3. [Zasięg Promocji] Promocja prowadzona będzie na terenie Centrum Handlowego ATRIUM TARGÓWEK,

Ul. Głębockiej 15 w Warszawie

 1. [Sprzedaż Promocyjna] trwać będzie w dniach od 6.12.2018 do 16.12.2018 roku w godzinach 10:00 – 21:00 od poniedziałku do soboty i w godzinach 10:00 – 20 w niedzielę na ternie Atrium Targówek.
 2. [Uczestnicy Promocji] W Promocji mogą uczestniczyć tylko osoby fizyczne pełnoletnie będące konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (tj. nie dokonujące zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Centrum Handlowego Atrium Targówek oraz osób pozostających z nimi w stosunkach cywilnoprawnych, pracowników oraz właścicieli punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Atrium Targówek oraz członków ich rodzin (krewnych i powinowatych do drugiego stopnia). Minimalny wiek uczestnika to 8 lat, wzrost uczestnika musi mieścić się przedziale 120-195 cm, a waga nie może przekroczyć 130 kg. W przypadku osoby nieletniej wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. [Dane osobowe] osób biorących udział w Promocji podlegają ochronie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 723).
 4. [Punkt Obsługi Promocji] przyjmuje zgłoszenia do wzięcia udziału konkursie zręcznościowym w godzinach od 12:00 do 20:00 z zastrzeżeniem że ostatnie zgłoszenie może być przyjęte maksymalnie do godziny 19:45 lub do wyczerpania puli nagród.
 5. [Poławiacze Nagród] konkurs zręcznościowy będzie polegał na wyłowieniu prezentu z basenu maszyny Poławiaczy Świątecznych Nagród przy użyciu rąk w ciągu 10 minut od rozpoczęcia do zakończenia przy czym czas na złapanie prezentu wynosi 10 sekund.
 6. [Promocja] jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. §2 ZASADY PROMOCJI
   1. Sprzedaż Promocyjna będzie przeprowadzona na terenie Centrum Handlowego ATRIUM Targówek w dniach od 6.12.2018 do 16.12.2018 z wyłączeniem najemców znajdujących się na wyspach pasażów handlowych, produktów tytoniowych, alkoholu, leków, kart podarunkowych, kart prepaid oraz supermarketu Carrefour i usług świadczonych u następujących najemców: apteka, kantor, bank, telefonia oraz usługi telewizyjne. Wykaz wyłączonych sklepów stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu
   2. Punkt obsługi Promocji będzie znajdował się na ternie Atrium Targówek na poziomie 0, przy lokalu PROMOD i będzie otwarty w godzinach od 12:00 do 20:00 z zastrzeżeniem że ostatnie zgłoszenie będzie można zarejestrować do godziny 19:45.
   3. Uczestnicy, którzy dokonają zakupu (nabędą towar lub usługę) za kwotę 400 złotych w Centrum Handlowym Atrium Targówek, w dniach promocji otrzymają wejściówkę na jednorazowy udział w konkursie zręcznościowym POŁAWIACZE ŚWIĄTECZNYCH NAGRÓD znajdującym się na poziomie 0, przy lokalu CCC.
   4. Uczestnik Promocji może połączyć maksymalnie trzy paragony, które sumują się na kwotę o łącznej wartości 400 zł brutto.
   5. Wejściówki na POŁAWIACZY ŚWIĄTECZNYCH NAGRÓD będą wydawane zgodnie z kolejnością zgłoszeń w ilości 48 sztuk na dzień. O wydaniu wejściówki będzie decydowała godzina zgłoszenia paragonu.
   6. Po wydaniu wszystkich wejściówek w ilości 48 sztuk na dzień, obsługa nie będzie przyjmowała kolejnych zgłoszeń, ze względu wyczerpanie puli nagród.
   7. Uczestnik Promocji dokonując zakupu na kwotę za minimum 400 złotych brutto upoważniony jest do odbioru tylko jednej wejściówki na jednorazowy udział w konkursie zręcznościowym, którą będzie mógł wykorzystać maksymalnie do godziny 19:45, rejestrując się według zapisów prowadzonych przez Obsługę Punktu Promocji.
   8. Uczestnik, aby otrzymać wejściówkę na jednorazowy udział w konkursie zręcznościowym zobowiązany jest do przedstawienia osobom znajdującym się w Punkcie Promocji w Centrum Handlowym Atrium Targówek dowodu dokonania zakupu tj. paragonu/-ów lub faktury/-r, na których w sposób widoczny będzie określona data dokonania zakupu oraz kwota. Dowody zakupów podlegają weryfikacji przez obsługę. Oryginały paragonów zakupowych zostaną ostemplowane i zwrócone uczestnikowi Promocji. Paragony biorące udział w Promocji mogą zostać nagrodzone tylko raz.
   9. Uczestnik Promocji będzie kwitował odbiór Wejściówki w protokole odbioru nagród poprzez złożenie podpisu.

   

 7. Uczestnik może skorzystać z promocji maksymalnie 3-krotnie w ciągu całej promocji i 1-krotnie w ciągu jednego dnia.
 8.  

 
 
 

 • 3 ZASADY KORZYSTANIA Z MASZYNY POŁAWIACZY ŚWIĄTECZNYCH NAGRÓD
 1. Zasady korzystania z maszyny POŁAWIACZY ŚWIĄTECZNYCH NAGRÓD określone są w Załączniku nr 3 do Regulaminu „Regulamin korzystania z maszyny Poławiaczy Świątecznych Nagród”.
 2. W Punkcie Obsługi Promocji prowadzone będą prowadzone zapisy w postaci rejestracji względem godziny zgłoszenia Uczestnika wraz z paragonem zakupowym w godzinach 12:00 – 20:00. W ciągu trwania całej promocji może się zgłosić maksymalnie:- 480 uczestników na czas trwania promocji
 3. – 48 uczestników na dzień
 4. Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia ilości uczestników podczas promocji oraz ilości nagród.
 5. Obsługa na podstawie otrzymanej wejściówki na udział w konkursie zręcznościowym przekaże instrukcje korzystania z Poławiaczy Świątecznych Nagród w celu zachowania i przestrzegania bezpieczeństwa udziału w promocji.
 6. Czas przeznaczony na jednego uczestnika będzie trwał maksymalnie do 10 minut przy czym czas na wyłowienie prezentu wynosi 10 sekund.
 7. W basenie maszyny POŁAWIACZY ŚWIĄTECZNYCH NAGRÓD znajdują się prezenty w trzech różnych kolorach: czerwonym, zielonym, granatowym.
 8. Do każdego koloru prezentu są przyporządkowane nagrody w III różnych kategoriach cenowych.
 9. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem wyławiania nagrody przejdzie krótki instruktarz korzystania z maszyny POŁAWIACZY ŚWIĄTECZNYCH NAGRÓD.
 10. Każdy uczestnik promocji zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa poprzez:- założenia kasku bezpieczeństwa
 11. – założenie nakolanników
 12. – zapięcie pasów bezpieczeństwa
 13. Zadaniem uczestnika jest wyłowienie jednego prezentu z basenu maszyny POŁAWIACZY ŚWIĄTECZNYCH NAGRÓD zgodnie z wyznaczonym czasem.
 • 4 NAGRODY W PROMOCJI

 

   1. Nagrodami w promocji są prezenty podzielone na trzy kategorie w zależności od koloru:
 1. PREZENT CZERWONY – I KATEGORIA
Wykaz nagród w I kategorii o wartości od 50 do 100 złotych brutto
1. Karty Google Play
2. Zestaw klocków LEGO – dla dziewczynki
3. Zestaw klocków LEGO – dla chłopca
4. Karta prezentowa
5. Miś pluszowy

 

 1. PREZENT ZIELONY – II KATEGORIA
Wykaz nagród w II kategorii o wartości od 100 do 200 złotych brutto
1. Blaupunkt Digital Video Recorder BP 2.0 FHD
2. Zestaw klocków LEGO – dla dziewczynki
3. Zestaw klocków LEGO – dla chłopca
4. Karta prezentowa

 

 1. PREZENT GRANATOWY – III KATEGORIA
Wykaz nagród w III kategorii o wartości od 200 do 300 złotych brutto
1. Kruger&Matz Smartwatch
2. Zestaw klocków LEGO – dla dziewczynki
3. Zestaw klocków LEGO – dla chłopca
4. Karta prezentowa

 

   1. Każdy uczestnik promocji otrzyma dodatkowo Pluszowego Misia podczas rejestracji.
   2. Szczegółowy wykaz nagród w promocji stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
   3. Uczestnik Promocji nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH2) Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: m.ledochowska@qraproduction.pli przeprowadzenia Promocji, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.5) Uczestnikom Promocji, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:b) usunięcia danych,d) przenoszenia danych,f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.a) imię i nazwiskod) datę Paragonuf) numer Paragonuh) rodzaj odebranej nagrody9) Uczestnik Promocji zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska na rzecz Promocji 11) Dane uczestników Promocji nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.13) Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,14) Klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, klauzula informacyjna oraz oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem zawarta jest w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu. §6 REKLAMACJE
   4.  
   5. c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
   6. a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
   7. 12) Dane uczestników Promocji będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
   8. 10) Organizator oświadcza, iż dane uczestników Promocji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
   9. 8) Uczestnikom Promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   10. g) nazwę Sklepu w którym dokonano zakupu
   11. e) wartość Paragonu
   12. c) podpis potwierdzający odbiór nagrody
   13. 7) Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
   14. e) wniesienia sprzeciwu,
   15. c) ograniczenia przetwarzania danych,
   16. a) sprostowania danych,
   17. 4) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Promocji.
   18. 3) Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji
   19. 1) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest QRA Production Monika Ledóchowska, z siedzibą w Warszawie (00-872), przy ul. Chłodnej 48/104, działając na zlecenie Centrum Handlowego Atrium Targówek. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.723).
 • Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w czasie trwania Promocji i w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia w formie pisemnej na adres Organizatora (QRA PRODUCTION, ul. Chłodna 48/105, 00-872 Warszawa) z dopiskiem „Poławiacze Świątecznych Nagród – Atrium Targówek”.
 • Rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dokona Organizator Promocji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Promocji.
  2. Regulamin niniejszej Promocji będzie dostępny w Punkcie Obsługi Promocji oraz w siedzibie Organizatora.
  3. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się Uczestnika Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków.
  4. Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
  5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy obowiązującego prawa.
  6. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków oraz zapoznanie się i zaakceptowanie warunków określonych w Załączniku nr 5 niniejszego Regulaminu.

 

 1.  

 
 
Załączniki do regulaminu:
Załącznik Nr 1 – Wykaz Wyłączonych sklepów/ najemców z promocji
Załącznik Nr 2 – Wykaz Nagród w Promocji
Załącznik Nr 3 – Regulamin korzystania z maszyny POŁAWIACZY ŚWIĄTECZNYCH NAGRÓD
Załącznik Nr 4 – Klauzula Zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik Nr 5 – Klauzula Informacyjna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 – Wykaz wyłączonych sklepów / najemców z promocji
 

1BGŻ BNP ParibasBank BGŻ BNP Paribas S.A.
2EM’S Mens AccessoriesEM Group s.c.
3Ergo HestiaAgent Ubezpieczeniowy Agnieszka Bartosiewicz
4Fabryka tlenuDom w ogrodzie Anna Kalińska
5FotogeneracjaGeneracja Sp. z o.o.
6FreeSmokingKagmar Katarzyna Gontarczyk
7GajewskiCiasta Domowe Ryszard Gajewski
8Golden RoseAneta Barańska Anex
9Grycan Lody
od Pokoleń
Lodziarnie Firmowe Grycan
Lody od Pokoleń
10Grycan wyspaFirma Maciążek
11ING ExpressING Bank Śląski S.A.
12InglotInglot Sp. z o.o.
13JawiJawi Sp. Z o.o.
14Krakowski KredensKrakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A.
15Kwiaciarnia
Kwiatowy Styl
Małgorzata Stocka
16La MimiLa Mimi
17LottoTotalizator Sportowy Sp.zo.o
18MNK DesignM&M Przybysz
19NC+SawSat
20NeonailCosmo Group Sp. z o.o. Sp. K.
21Odysea MebleGruppa Furniture
23PetersonMateusz Kluba Peterson
24Planet Cash bankomatPlanet Cash Sp. z o.o.
25Poprawki KrawieckieSłowik Poprawki Krawieckie Mała Pasmanteria
26SamotsvetySamotsvety Sp. z o.o.
27SemilacNesperta sp. Z o.o.
28Single OrginKawowe Cuda Sp. z o.o.
29Sorvella PerfumeGlare Marketing Sp. z o.o.
30Super PrezentySuper Prezenty Sp. z o.o.
31Teletorium13-GSM
32ThomasThomas Tomasz Giwojno
33TimexTimex Polska sp. z o.o.
34UPCUPC Polska Sp. z o.o.
35VezziK&T Fashion Sp. z o.o.
36Yvette JewelryYvette Jewelry
37CarrefourHioernarket Carrefour
38KantorKanter
39Apteka Dr ZdrowieAptekaDr Zdrowie

 
 
 
Załącznik Nr 2 – Wykaz nagród w promocji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 3 – Regulamin korzystania z maszyny POŁAWIACZY ŚWIĄTECZNYCH NAGRÓD
 
Regulamin korzystania z maszyny Poławiaczy Świątecznych Prezentów
 
Kryteria, jakie musi spełniać Uczestnik korzystający z maszyny Poławiaczy Świątecznych Prezentów

 1. Osoba wyrażająca chęć łowienia prezentów (dalej: „Uczestnik”) nie może mieć żadnych przeciwwskazań lekarskich i zdrowotnych do przebywania na wysokości i musi być całkowicie sprawna fizycznie.
 2. Przed rozpoczęciem szkolenia każdy Uczestnik musi podpisać stosowny dokument potwierdzający zapoznanie się z regulaminem oraz oświadczenie o aktualnym samopoczuciu i stanie zdrowia. W razie niedostosowania się do zaleceń regulaminu oraz w przypadku zatajenia schorzeń lub dolegliwości, osoba taka nie będzie mogła zgłaszać roszczeń do Organizatora w przypadku ewentualnej kontuzji.
 3. Uczestnik musi się utrzymać w pozycji poziomej w lekkim wygięciu kręgosłupa z rozłożonymi rękoma i nogami. Jest to pozycja wymuszona, w związku z czym stawy ramion, szyja oraz kręgi lędźwiowe są mocno obciążone.
 4. Przeciwwskazaniem do korzystania z maszyny Poławiaczy Świątecznych Nagród są: wszelkie choroby, przy których uprawianie jakiegokolwiek sportu jest zabronione, choroby serca i płuc, cukrzyca, epilepsja, astma, choroby o podłożu neurologicznym, choroby zakaźne, hemofilia, choroby przewlekłe układu ruchu (kręgosłupa, stawów), operacja chirurgiczna odbyta w okresie krótszym niż 3 miesiące temu, ciąża.

W razie wątpliwości, zalecamy skontaktować się z lekarzem prowadzącym i uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportów ekstremalnych, takich jak np. skoki spadochronowe.

 1. Do korzystania z maszyny Poławiaczy Świątecznych Nagród nie zostaną dopuszczone osoby w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub innych substancji uznawanych powszechnie za niedozwolone i wpływające na sprawność psychomotoryczną.
 2. Uczestnik musi być pełnoletni. W przypadku osoby młodocianej – wiek minimalny to 8 lat – zostanie wpuszczona do maszyny tylko po podpisaniu odpowiedniego dokumentu przez rodzica lub opiekuna prawnego). Wzrost uczestnika musi mieścić się w przedziale 120–195 cm a jego waga nie może przekraczać 130 kg.
 3. Po zgłoszeniu się do Punktu Obsługi Konkursu zręcznościowego Poławiacze Świątecznych Nagród uczestnicy zostaną obowiązkowo ubrani w specjalną uprząż, kask i nakolanniki, dostosowane do wzrostu i wagi.
 4. Wszelkie przedmioty drobne (biżuterię, zegarki, monety, zapalniczki i inne luźne przedmioty), które mogą wypaść podczas korzystania z maszyny Poławiaczy Świątecznych Nagród, należy pozostawić w szatni lub specjalnym pojemniku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
 5. Przygotowany uczestnik ubrany w strój przechodzi krótkie szkolenie dotyczące zachowania się w czasie korzystania z maszyny Poławiaczy Świątecznych Nagród, które dotyczy współpracy z instruktorem, przyjmowania właściwych pozycji w czasie lotu, sposobów sterowania ruchami ciała. Szkolenie obejmuje również zasady komunikowania się z instruktorem.
 6. Uczestnik po założeniu stroju bezpieczeństwa składającego się z kasku, uprzęży i nakolanników, udaje się na podest górny, gdzie czeka na swoją kolej, może tu obserwować innych uczestników. Przemieszczanie się po symulatorze odbywa się wyłącznie za pozwoleniem instruktorów i operatora urządzenia.
 7. Po wezwaniu przez instruktora, uczestnik wchodzi do strefy, gdzie ściśle wykonuje jego polecenia (jedna sesja trwa maksymalnie 10 minuty i może zostać skrócona przez instruktora, jeżeli stwierdzi on nadmierne zmęczenie uczestnika lub zauważy inne przeciwwskazania do kontynuowania sesji).
 8. W przypadku nie dostosowania się do zaleceń regulaminu organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wynikające z tego niekorzystne dla uczestnika następstwa.
 9. Wszelkie niedyspozycje, złe samopoczucie czy obawy osoba natychmiast zgłasza instruktorowi, konkurs może zostać przerwane i po ustaniu zagrożenia – kontynuowany.
 10. Po zakończeniu korzystania z maszyny Poławiaczy Świątecznych Nagród uczestnik zwraca uprząż, kask itp.
 11. Na zakończenie uczestnik ma obowiązek potwierdzić podpisem brak nabycia jakichkolwiek kontuzji podczas korzystania z maszyny Poławiaczy Świątecznych Nagród.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem korzystania z maszyny Poławiaczy Świątecznych Nagród oraz z przeciwwskazaniami. Przeciwskazania nie dotyczą mojej osoby.
 
Uczestnik konkursu            Uczestnik konkursu
lub prawny opiekun           lub prawny opiekun
Data:………….….Miejsce………….                                                                      ……………………………..            ……………………………..
Przed konkursem                Po konkursie
 
Załącznik nr 4 – Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
 
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji
i przeprowadzenia Promocji. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych jest QRA Production Monika Ledóchowska, z siedzibą w Warszawie (00-872), przy ul. Chłodnej 48/104, działając na zlecenie Centrum Handlowego ATRIUM TARGÓWEK. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
 
………………………………………………
podpis
 
Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna
 
Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest QRA Production Monika Ledóchowska

z siedzibą w Warszawie (00-872), przy ul. Chłodnej 48/104, działając na zlecenie Centrum Handlowego ATRIUM TARGÓWEK;

 1. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: m.ledochowska@qraproduction.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Promocji;
 3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 
 
………………………………………………
podpis
 
Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem Promocji
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Promocji.
 
………………………………………………
podpis